KEHRÄ
EtusivuKehräkumppanit ry

Kehräkumppanit ry

Kehräkumppanit ry on yleishyödyllinen yhteisö , joka ei tavoittele liiketaloudellista voittoa. Yhdistys on toiminut vuodesta 2001. Tuolloin yhdistyksen nimi oli Saarijärven Monitoimikeskuksen kannatusyhdistys Ry. Lokakuussa 2009 yhdistyksen nimi muuttui Kehräkumppanit ry:ksi. Yhdistys toimii Saarikan alueella.

Toiminnan tarkoituksena on edistää pohjoisen Keski-Suomen pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistymistä ja aktivoimista ja tukea seutukunnan liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja harrastustoimintaa sekä kehittää järjestöyhteistyötä.

Kehrän jäseniksi ja mukaan yhteistyöhön voivat liittyä kaikki seutukunnan yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt!

 • Jäsenmaksu vuonna 2020 on 50 euroa.
 • Kannatusjäsenmaksu 2020 on 50 euroa.

Jäsenille
  • Kehräkumppanit tarjoaa jäsenilleen erilaista järjestötoimintaan liittyvää koulutusta ja yhteistyötapaamisia – ota yhteyttä ja ehdota!
  • Kehrän toimiston viereen (Kauppakatu 8, 2. krs, käynti sisäpihan puolelta) on perustettu uusi yhteisötila, SUN Saarijärvi OLOTILA,  joka on tarkoitettu erityisesti saarijärveläisten yhdistysten ja muiden toimijoiden yhteiseen käyttöön. Kokousten lisäksi on mahdollista järjestää monenlaista kaikille avointa toimintaa, aamusta iltaan. Tilaan pääsee esteettä, sillä talossa on hissi. Kehräkumppanit ry:n jäsenille tilan käyttömaksu on pienempi kuin muille käyttäjille.
   Siirry -> SUN Saarijärvi -sivustolle
  • Kehräkumppanit ylläpitää SUN Saarijärvi -tiedotuskanavia: toimintakalenteria ja Facebook sekä Instagram-sivuja. Näissä kanavissa tiedotetaan uudessa yhteisötilassa järjestettävästä toiminnasta. Kehrän jäsenet voivat hyödyntää SUN Saarijärvi -tiedotuskanavia myös omassa tiedottamisessaan.
   Siirry ->SUN Saarijärvi -sivustolle
  • Kehrän kotipalvelutyöntekijät hoitavat ensisijaisesti Kehräkumppanit ry:n jäsenjärjestöjen, esimerkiksi Saarijärven Invalidit ry:n sekä eläkejärjestöjen jäsenten kotisiivous-, avustamis- ja asiointipalveluja.
   Katso lisää: Kehrän kotityöpalvelut
  • Kehrän OTE2-työllistämishankkeen tai Kehrän työnantajapalvelun kautta voivat yritykset ja järjestöt saada työntekijöitä erilaisiin tehtäviin.
   Katso lisää: Työtä järjestöissä 

Hankkeet
 • Kehräkumppanit ry on tehnyt pitkäkestoista työllistämistyötä seutukunnalla vuodesta 2002. Vuoden 2019 alusta alkoi uusi OTE2-hanke, jolle Keski-Suomen TE-toimisto on myöntänyt työllisyyspoliittista avustusta.
 • Yhdessä SSYP Kehitys Oy:n kanssa toteutettu Elinvoimainen Saarijärvi -hanke käynnistyi helmikuussa 2018 ja päättyi huhtikuussa 2019.
Kehräkumppanit ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kehräkumppanit ry ja sen kotipaikka Saarijärven kaupunki.

2. Tarkoitus ja toimintatapa

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea pohjoisen Keski-Suomen liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja muita harrastustoimintoja sekä edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja aktivoimista.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 • edesauttaa harrastustoiminnassa tarvittavien toimitilojen hankkimista ja rakentamista tekemällä yhteistyötä alueen kuntien, yhteisöjen, yritysten ja järjestöjen kanssa sekä tekemällä aloitteita ja esityksiä eri viranomaisille
 • toimii jäsenyhdistystensä toimintojen organisoijana, toteuttajana ja avustajana
 • järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja maksullisia huvitilaisuuksia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys, kunta tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan heti.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden päättää vuosittain vuosikokous. Yhdistyksen kannatusjäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää vuosittain vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä, varajäseniä voidaan valita neljä (4). Hallituksen toimikausi alkaa, kun vuosikokous on hallituksen valinnut ja päättyy, kun uusi hallitus on valittu. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Kokouskutsu

Yhdistyksen vuosikokous ja ylimääräinen kokous kutsutaan koolle julkaisemalla ilmoitus siitä vähintään viikkoa ennen yhdistyksen kotipaikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai ilmoittamalla kokouksesta samassa ajassa kirjallisesti jäsenille.

10. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä
 2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
  hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ja
  päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut varsinaiset jäsenet, tilintarkastajat sekä
  varatilintarkastajat
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kokouskutsussa on mainittava ne asiat, jotka tulevat käsiteltäväksi kokouksessa.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Kun yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Tarkemman päätöksen varojen käyttämisestä sanottuun tarkoitukseen tekee purkautumisesta päättävä yhdistyksen kokous.

Jäsenyhdistykset

AHO-ISOKYLÄ KYLÄYHDISTYS RY
ART LUMPEROINEN RY
B.K. JA A. HERALAN SÄÄTIÖ
ELÄKELIITON SAARIJÄRVEN YHDISTYS
FC SAARIJÄRVI RY
HÄKKILÄ-HIRVAANMÄKI KYLÄYHDISTYS RY
JÄRVI-SUOMEN PALLO RY
KARSTULAN HELLUNTAISEURAKUNTA
KARSTULAN KIVA RY
KARSTULAN SEUDUN AMPUMA- JA METSÄSTYSSEURA RY
KARSTULAN TIEPALVELUPIIRI RY
KARSTULAN URHEILUAUTOILIJAT RY
KARSTULAN YRITTÄJÄT RY
KEKKILÄN KYLÄYHDISTYS RY
KYLÄ- JA URHEILUSEURA KALMARIN NAHJUS RY
KYLÄYHDISTYS PYHÄ-HÄKKI RY
KYYJÄRVEN KYKY RY
LAHDENPERÄN PIENVILJELIJÄYHDISTYS
LANNEVEDEN SAMPO-NUORISOSEURA RY
LC-SAARIJÄRVI
LEHTOLAN NUORISOSEURA RY
LINNAN KYLÄYHDISTYS RY
MAHLUN NUORISOSEURA RY
MANNILAN TAIDESÄÄTIÖ
MLL:N SAARIJÄRVEN PAIKALLISYHDISTYS RY
NICEBANDY RY
PAAVON TIKKA RY
PAJUPURON KYLÄ- JA NUORISOSEURA RY
PYLKÖN ÄÄNI RY
PYLKÖNMÄEN YRITTÄVÄ RY
PÄÄJÄRVEN NUORISOSEURA
RAHKOLAN KYLÄYHDISTYS RY
RANTAKYLÄYHDISTYS RY
SAARIJÄRVEN ELOKUVAKERHO RY
SAARIJÄRVEN HELLUNTAISEURAKUNTA RY
SAARIJÄRVEN HEVOSYSTÄVÄINSEURA RY
SAARIJÄRVEN INVALIDIT RY
SAARIJÄRVEN MAA- JA KOTITALOUSNAISET RY
SAARIJÄRVEN MARTAT RY
SAARIJÄRVEN NAISVOIMISTELIJAT RY
SAARIJÄRVEN PONSI RY
SAARIJÄRVEN PULLISTUS RY
SAARIJÄRVEN SENIORIT RY
SAARIJÄRVEN SEUDUN KEHITYSVAMMAISTENTUKI RY
SAARIJÄRVEN SEUDUN KUULO RY
SAARIJÄRVEN SEUDUN REUMAYHDISTYS RY
SAARIJÄRVEN SOTAVETERAANIT RY
SAARIJÄRVEN TEATTERI RY
SAARIJÄRVEN TENNIS RY
SAARIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY
SAARIJÄRVEN VAPAASEURAKUNTA
SAARIJÄRVEN VPK RY
SAARIJÄRVEN YRITTÄJÄT RY
SAARIJÄRVI-SEURA RY
SUOMEN JOOGALIITTO RY
TAITEILIJASEURA SIENA RY
TAITO KESKI-SUOMI RY
TALANGI RY
TARVAALAN KYLÄYHDISTYS RY
TEATTERI LUMPERO RY

Kehräkumppanit ry:n hallitus

Kehräkumppanit ry:n hallitus 2020

Puheenjohtaja:

 • Suvi Rossi (Pajupuron kylä- ja nuorisoseura ry)

Jäsenet:

 • Maria Görman (MLL:n Saarijärven paikallisyhdistys ry)
 • Tuija Laitinen (Saarijärven Invalidit ry)
 • Riitta Lintunen (Teatteri Lumpero ry)
 • Pasi Pyykkinen (Saarijärven VPK ry)
 • Tarja Rekonen (Eläkeliiton Saarijärven yhdistys ry)

Varajäsenet:

 • Mauri Ihanainen (Eläkeliiton Saarijärven yhdistys ry)
 • Satu Iso-Ahola (Saarijärven Martat ry)

Tilintarkastaja:

 • Seppo Korhonen

Varatilintarkastaja:


Tiedotteet

Kehrän Katukirppis la 3.7. | 27.6.2021 | KEHRÄKUMPPANIT RY

SUN siisti Saarijärvi 12.5. – osallistu! | 27.4.2021 | KEHRÄKUMPPANIT RY

Kehrän joupuoti sulkeutui | 21.12.2020 | KEHRÄKUMPPANIT RY

Kaunein Jouluikkuna äänestyksen voitti Frisee | 16.12.2020 | KEHRÄKUMPPANIT RY

Lahjapuu-keräys Saarijärvellä 23.11.-11.12. | 24.11.2020 | KEHRÄKUMPPANIT RY