KEHRÄ
EtusivuKehräkumppanit ry

Kehräkumppanit ry

Kehräkumppanit ry on yleishyödyllinen yhteisö , joka ei tavoittele liiketaloudellista voittoa. Yhdistys on toiminut vuodesta 2001. Tuolloin yhdistyksen nimi oli Saarijärven Monitoimikeskuksen kannatusyhdistys Ry. Lokakuussa 2009 yhdistyksen nimi muuttui Kehräkumppanit ry:ksi. Yhdistys toimii Saarikan alueella.

Toiminnan tarkoituksena on edistää pohjoisen Keski-Suomen pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistymistä ja aktivoimista ja tukea seutukunnan liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja harrastustoimintaa sekä kehittää järjestöyhteistyötä.

Kehrän jäseniksi ja mukaan yhteistyöhön voivat liittyä kaikki seutukunnan yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt!

 • Jäsenmaksu vuonna 2022 on 50 euroa.
 • Kannatusjäsenmaksu 2022 on 50 euroa.

Jäsenille
  • Kehräkumppanit tarjoaa jäsenilleen erilaista järjestötoimintaan liittyvää koulutusta ja yhteistyötapaamisia – ota yhteyttä ja ehdota!
  • Kehrän toimiston viereen (Kauppakatu 8, 2. krs, käynti sisäpihan puolelta) on perustettu uusi yhteisötila, OLOTILA,  joka on tarkoitettu erityisesti saarijärveläisten yhdistysten ja muiden toimijoiden yhteiseen käyttöön. Kokousten lisäksi on mahdollista järjestää monenlaista kaikille avointa toimintaa, aamusta iltaan. Tilaan pääsee esteettä, sillä talossa on hissi. Kehräkumppanit ry:n jäsenille tilan käyttömaksu on pienempi kuin muille käyttäjille
  • Kehräkumppanit ylläpitää Facebook sekä Instagram-sivuja. Näissä kanavissa tiedotetaan uudessa yhteisötilassa järjestettävästä toiminnasta. 
  • Kehrän kotipalvelutyöntekijät hoitavat ensisijaisesti Kehräkumppanit ry:n jäsenjärjestöjen, esimerkiksi Saarijärven Invalidit ry:n sekä eläkejärjestöjen jäsenten kotisiivous-, avustamis- ja asiointipalveluja.
   Katso lisää: Kehrän kotityöpalvelut
  • Kehrän Tarmo-työllistämishankkeen tai Kehrän työnantajapalvelun kautta voivat yritykset ja järjestöt saada työntekijöitä erilaisiin tehtäviin.
   Katso lisää: Työtä järjestöissä 

Hankkeet
 • Kehräkumppanit ry on tehnyt pitkäkestoista työllistämistyötä seutukunnalla vuodesta 2002. Vuoden 2019 alusta alkoi uusi OTE2-hanke, jolle Keski-Suomen TE-toimisto on myöntänyt työllisyyspoliittista avustusta.
 • Yhdessä SSYP Kehitys Oy:n kanssa toteutettu Elinvoimainen Saarijärvi -hanke käynnistyi helmikuussa 2018 ja päättyi huhtikuussa 2019.
 • Syksyllä 2021 alkoi Vimma-hanke, joka tarjoaa digineuvontaa ja ohjausta etäkokouslaitteiden ja -sovellusten käyttöön.
 • Uusi työllistämishanke Tarmo aloitti  vuoden 2022 alussa.
Kehräkumppanit ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kehräkumppanit ry ja sen kotipaikka Saarijärven kaupunki.

2. Tarkoitus ja toimintatapa

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea pohjoisen Keski-Suomen liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja muita harrastustoimintoja sekä edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja aktivoimista.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 • edesauttaa harrastustoiminnassa tarvittavien toimitilojen hankkimista ja rakentamista tekemällä yhteistyötä alueen kuntien, yhteisöjen, yritysten ja järjestöjen kanssa sekä tekemällä aloitteita ja esityksiä eri viranomaisille
 • toimii jäsenyhdistystensä toimintojen organisoijana, toteuttajana ja avustajana
 • järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja maksullisia huvitilaisuuksia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys, kunta tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan heti.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden päättää vuosittain vuosikokous. Yhdistyksen kannatusjäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää vuosittain vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä, varajäseniä voidaan valita neljä (4). Hallituksen toimikausi alkaa, kun vuosikokous on hallituksen valinnut ja päättyy, kun uusi hallitus on valittu. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Kokouskutsu

Yhdistyksen vuosikokous ja ylimääräinen kokous kutsutaan koolle julkaisemalla ilmoitus siitä vähintään viikkoa ennen yhdistyksen kotipaikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai ilmoittamalla kokouksesta samassa ajassa kirjallisesti jäsenille.

10. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä
 2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
  hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ja
  päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut varsinaiset jäsenet, tilintarkastajat sekä
  varatilintarkastajat
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kokouskutsussa on mainittava ne asiat, jotka tulevat käsiteltäväksi kokouksessa.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Kun yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Tarkemman päätöksen varojen käyttämisestä sanottuun tarkoitukseen tekee purkautumisesta päättävä yhdistyksen kokous.

Jäsenyhdistykset

                                                                                                       

 • ART LUMPEROINEN RY
 • ELÄKELIITON SAARIJÄRVEN YHDISTYS
 • FC SAARIJÄRVI RY
 • HÄKKILÄ-HIRVAANMÄKI KYLÄYHDISTYS RY
 • JÄRVI-SUOMEN PALLO RY
 • KARSTULAN HELLUNTAISEURAKUNTA
 • KARSTULAN URHEILUAUTOILIJAT RY
 • KYLÄ- JA URHEILUSEURA KALMARIN NAHJUS RY
 • KYLÄYHDISTYS PYHÄ-HÄKKI RY
 • LC-SAARIJÄRVI
 • LINNAN KYLÄYHDISTYS RY
 • MAHLUN NUORISOSEURA RY
 • MANNILAN TAIDESÄÄTIÖ
 • MLL:N SAARIJÄRVEN PAIKALLISYHDISTYS RY
 • NICEBANDY RY
 • PAAVON TIKKA RY
 • PAJUPURON KYLÄ- JA NUORISOSEURA RY
 • POHJOISEN KESKI-SUOMEN SENIORIOPETTAJAT RY     
 • PYLKÖN ÄÄNI RY
 • PYLKÖNMÄEN YRITTÄVÄ RY
 • RAHKOLAN KYLÄYHDISTYS RY
 • SAARIJÄRVEN ELOKUVAKERHO RY
 • SAARIJÄRVEN INVALIDIT RY
 • SAARIJÄRVEN MAA- JA KOTITALOUSNAISET RY
 • SAARIJÄRVEN MARTAT RY
 • SAARIJÄRVEN NAISVOIMISTELIJAT RY
 • SAARIJÄRVEN PULLISTUS RY
 • SAARIJÄRVEN SENIORIT RY
 • SAARIJÄRVEN SEUDUN KEHITYSVAMMAISTENTUKI RY
 • SAARIJÄRVEN SEUDUN KUULO RY
 • SAARIJÄRVEN SOTAVETERAANIT RY
 • SAARIJÄRVEN TEATTERI RY
 • SAARIJÄRVEN VAPAASEURAKUNTA
 • SAARIJÄRVEN VPK RY
 • SAARIJÄRVEN YRITTÄJÄT RY
 • SAARIJÄRVI-SEURA RY
 • TAITEILIJASEURA SIENA RY
 • TAITO KESKI-SUOMI RY
 • TEATTERI LUMPERO RY
Kehräkumppanit ry:n hallitus

Kehräkumppanit ry:n hallitus 2022

Puheenjohtaja:

 • Suvi Rossi (Pajupuron kylä- ja nuorisoseura ry)

Jäsenet:

 • Marko Gröhn (Saarijärven VPK ry)
 • Satu Iso-Ahola (Saarijärven Martat ry)
 • Riitta Lintunen (Teatteri Lumpero ry)
 • Liisa Lehtovuori (Pohjoisen Keski-Suomen senioriopettajat ry)
 • Tarja Rekonen (Eläkeliiton Saarijärven yhdistys ry)

Varajäsenet:

 • Mauri Ihanainen (Eläkeliiton Saarijärven yhdistys ry)
 • Pasi Pyykkinen (Saarijärven VPK ry)
Tietosuojaseloste

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: http://www.kehra.net.

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kenelle jaamme tietosi

Jos pyydät salasanan palauttamista, IP-osoitteesi liitetään mukaan palautussähköpostiisi.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne lähetämme tietosi

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.