KEHRÄ
EtusivuKehrä työllistääKehränelosen toiminta ja tulokset

Kehränelosen toiminta ja tulokset

Kehränelonen-hanke 2013-2015

Hanke: Kehränelonen-projekti, Kauppakatu 8, 43100 Saarijärvi

Hallinnoija: Kehräkumppanit ry ( Y-tunnus 1724930-4), Kauppakatu 8, 43100 Saarijärvi

Hankehenkilöstö; nimet, toimenkuvat:

  • Heli Ihanainen, projektipäällikkö
  • Riikka Oikari, hanketyöntekijä, talous- ja toimistovastaava
  • Päivi Sarvikas, hanketyöntekijä, koulutusvastaava

Kehränelonen työllisti ja auttoi opintojen alkuun

Vuoden lopussa päättyvä Kehränelonen on pyrkinyt löytämään asiakkailleen jatkopolkuja eri syistä jatkuneen työttömyyden katkaisemiseksi – työpaikkoja, koulutusta ja tukea yrittäjyyteen.

Haastattelussa on tähän mennessä käynyt lähes 400 henkilöä. Heille yhteistä on pitkään jatkunut työttömyys. Monella on takanaan pitkiä jaksoja kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa. Haastatelluista runsaat kaksi kolmasosaa on saanut työllistymistä edistävää ohjausta ja tukea. Haastatteluissa käyneet henkilöt, iästä riippumatta, ovat toiveikkaita, ja tulevaisuutta suunnitellaan. Uusi työ tai opintojen aloittaminen nähdään mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä ammatillisesti. Ohjauksessa merkittävää onkin ollut rohkaisu uusien asioiden kokeilemiseen ja motivointi ottaa askeleita itselle vieraalla maaperällä työelämän muuttuvassa maailmassa.

Hankkeessa tapahtuvalla ohjauksella tarkoitetaan työhön ja opintoihin tähtäävän toiminnan lisäksi ohjausta terveyspalveluihin (esim. työttömien terveystarkastukset) ja valmentavaan toimintaan (kuntouttava työtoiminta), asiakkaan elämäntilanne huomioon ottaen. Ohjauksessa tuetaan myös muihin työvoimapalveluihin hakeutumista, jotka edistävät asiakkaan työelämävalmiuksia ja osaamisen kehittymistä. Hankkeen asiakkaita on myös ohjattu hakemaan työtä suoraan avoimilta työmarkkinoilta, toiselta työllistävältä toimijalta tai hankkeelta, riippuen asiakkaan ammatillisista tavoitteista.

Hankkeen kolmevuotisen toimintajakson aikana työsuhteessa on ollut keskimäärin 25,3 henkilöä ja työkokeilussa 1,6 henkilöä kuukaudessa. Työsuhteita on ollut 163 ja työkokeiluja 23. Henkilöitä on ohjattu toiselle toimijalle tai kuntouttavaan työtoimintaan 44. Työsuhteen keskimääräinen pituus on noin vuosi. Työpaikkoja on löytynyt yhdistyksistä ja yrityksistä sekä yksityisistä kotitalouksista. Yhteistyökohteita on ollut 204, joista yrityksiä 79, yhdistyksiä 89 ja yksityisiä 36.

Suunnitelmaan on tavoitteeksi kirjattu osatutkintojen ja lisäkoulutuksen suorittaminen. Iloisena asiana on koettu kohderyhmään kuuluvien, ja asiakkaaksi ohjautuvien henkilöiden koulutusmyönteisyys ja uusien opintojen aloittaminen. Tämä suuntaus on vahvistunut koko hankkeen aikana ja ammatilliseen tutkintoon tähtäävien määrä on lisääntynyt. Myös lyhyempikestoista koulutusta on hankittu tarpeen mukaan. Apua, tukea ja kannustusta on sopivan koulutuksen löytämisessä ja opintojen käytännön järjestelyissä kuitenkin useimmiten tarvittu melko paljon, koska aikaisempaa kokemusta esim. aikuisopiskelusta ei ole.

Tähän mennessä ammatilliset opinnot on työsuhteen aikana aloittanut 18 henkilöä, ohjauksessa tai työsuhteen jälkeen 19, yhteensä siis 37 henkilöä. Lisäksi lyhytkestoisempaa koulutusta ja erilaisia kortteja on suoritettu 56 kappaletta. Kehrän järjestämiin omiin koulutuspäiviin (20 päivää, aiheina esim. työllistyminen, yrittäjyys) on osallistuttu yhteensä 228 kertaa.

Itsensä työllistäminen yrittäjänä on tähtäimessä monella haastatellulla. Tähänkin liittyy usein koulutus, joko ammattitaitoa lisäävä tai yrittäjyyteen suuntaava. Myös työosuuskunta vaihtoehtona on kiinnostanut. Työosuuskuntaan on liittynyt 11 uutta jäsentä, yrittäjäksi ryhtynyt 2.

Työntekijöille, työkohteille ja yhteistyökumppaneille tehdyn palautekyselyn mukaan Kehrän toiminta on jatkossakin tarpeellista, erityisesti koulutuksen ja työelämän yhdistäminen. Työkohteista palautteen antaneet ovat kokeneet yhteistyön vastanneen työkohteen tarpeisiin ja Kehrän toiminta on ollut sujuvaa ja ammattitaitoista. Opiskelua työsuhteen ohessa pitää suurin osa työnantajista positiivisena asiana.

Työntekijät kokivat saaneensa tukea, ohjausta ja uusia ideoita. Mahdollisuus kokeilla uusia, erilaisia töitä on ollut monelle tärkeä. Työ Kehrällä on selkeyttänyt tulevaisuudensuunnitelmia. Työkohteet olivat vastaajien mielestä mielekkäitä ja motivoivia. Hankevetäjien ammattitaitoa, osaamista ja yhteistyökykyä pidettiin erittäin hyvänä kaikissa vastaajaryhmissä. Kehrän tärkeimpänä tehtävänä pidetään työllistämistä sekä työmahdollisuuksien ja koulutuksen löytämistä, mikä on onnistunut tavoitteiden mukaisesti.

”Hankevetäjät olivat minun pelastus. He osasivat ehdottaa oikeita asioita, että selkeytyy työkuviot. Ja kannustivat koulutukseen.”

”Ennen Kehrää en tiennyt mitä tekisin. Nyt on tulevaisuus selvillä.”

”Ruusuja siitä, että teette työtänne maanläheisessä hengessä, järjellä ja sydämellä.”

”Kehrästä on valtava hyöty. Kohderyhmä saa tarvitsemaansa ohjausta itselleen tärkeissä asioissa sekä työtä, jota he muuten eivät osaisi hakea/löytää. Työelämästä syrjäytymistä voidaan ehkäistä.”

 

– Kehräkumppanit ry:n hallinnoima seudullinen yhteistyö- ja työllistämisprojekti on saanut työllisyyspoliittista avustusta vuosina 2013-2015 ja toimi Saarikan alueella. –

 

Tiedote pdf-tiedostona:

Kehränelonen 2013-2015_net

 

Vuosiraportit pdf-tiedostona:

Kehränelonen vuosiraportti 2015

Kehränelonen vuosiraportti 2014

Kehränelonen vuosiraportti 2013

 

Lisätietoja: Kehränelonen-projektin Hankekuvaus 2013-2017.

 

Kehrä III -projekti toimi vuosina 2008-2012. Lataa pdf-tiedostona Kehrä III loppuraportti.